مخترع کوچک

مخترع کوچک: رها ابراهیمی

مخترع کوچک: محمد امین باکویی

مخترع کوچک: زینب باکویی

مخترع کوچک: امیرحسین مولایی