رشته نقاشی

مخترع کوچک: رها ابراهیمی

مخترع کوچک: محمد امین باکویی

مخترع کوچک: زینب باکویی

مخترع کوچک: محمد پارسا فرجی

مخترع کوچک: نازنین زهرا خواری

مخترع کوچک: فاطمه تاجیک