مخترعین کوچک برتر

مخترع کوچک: کیانا مشیریان

مخترع کوچک: امیرحسین مولایی