اعضای هیئت علمی

مهندس عاطفه حسین زاده گروی
مهندس شهرسازی
کارشناسی ارشد طراحی شهری
کارشناس اجرائی صنایع مهندسی مکاترون

مهندس فرشاد عسگری
مدیر عامل و بنیان گذار:
صنایع رباتیک و علوم مهندسی مکاترون
گروه تحقیقات و توسعه اطلاعات پزشکی بانک درمان
مرکز نوآوری و تحقیقات کودکان و نوجوانان (مخترع کوچک)
عضو انجمن نویسندگان ایران، مشاور کسب و کار، مدرس دانشگاه

مهندس علیرضا اسماعیلی
مهندس رباتیک
کارشناس آموزشی صنایع مهندسی مکاترون
مدرس دوره های آموزشی رباتیک